Niezbędnik maturzysty – język angielski

Rozumienie słuchanego tekstu – Jak przygotować się do tej części egzaminu?
Słuchanie i rozumienie są podstawą konieczną do mówienia w języku obcym. Zanim nauczysz się mówić, naucz się zatem słuchać. Jest to jedna z najtrudniejszych sprawności. Kiedy czytasz tekst i masz problemy, możesz do niego zajrzeć wielokrotnie. Tekst słuchany ulatuje: nikt nie powtórzy dwukrotnie informacji radiowej czy zapowiedzi na dworcu kolejowym. Z tego właśnie względu bardzo istotne jest osłuchanie się z językiem i jego sygnałami. Mówi się, że słuchanie to rozumienie w ciemnościach. W ciemnym pokoju poruszamy się sprawnie, jeśli wcześniej poznamy rozkład stojących w nim mebli. Podobnie jest z językiem obcym. Znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych ułatwi Ci rozumienie słuchanego tekstu. Jeśli np. oglądasz prognozę pogody, wiesz, że pojawią się takie pojęcia, jak słońce, chmury, deszcz, temperatura. Jeśli znasz słowa klucze, łatwiej zrozumiesz całość tekstu.
Ćwicz zatem słuchanie. Rozejrzyj się wokół siebie, a znajdziesz z pewnością wiele sytuacji sprzyjających takiemu kontaktowi z językiem obcym. Słuchaj więc audycji radiowych i oglądaj programy telewizyjne. Wykorzystuj wiadomości, komunikaty, prognozy pogody, reportaże, wywiady, quizy, programy historyczne, humorystyczne itd.
Jeśli lubisz muzykę, staraj się zrozumieć słowa piosenek. Kompletuj nagrania obcojęzyczne.
Pamiętaj, że najlepiej pracować z długopisem w ręku. Staraj się zatem zanotować to, co słyszysz. Sprawdź potem wszystkie swoje notatki z transkrypcją (zapisem) nagrania albo poproś kogoś kompetentnego, aby je sprawdził.
Jeśli posiadasz transkrypcję nagrania, korektorem wymaż pojedyncze słowa lub zwroty. Następnego dnia wysłuchaj tekstu, patrząc na przygotowane przez siebie ćwiczenie i staraj się uzupełnić luki zgodnie z tym, co usłyszałeś.
Rozwiązuj wiele zadań rozwijających sprawność rozumienia słuchanego tekstu.
Łącz rozumienie tekstu słuchanego z rozumieniem tekstu pisanego, np. oglądaj programy z listą dialogową lub w trakcie słuchania piosenek obcojęzycznych patrz na zapis ich tekstu.
W rozumieniu tekstu słuchanego kieruj się strategią: koncentracja na materiale, który masz zrozumieć, odróżnienie informacji ważnych od mało istotnych, wykorzystanie nabytej wcześniej wiedzy – słysząc, potrafimy bowiem interpretować tylko te sygnały, które są nam znane.
Podczas słuchania musisz się bardzo koncentrować, dlatego szybciej się męczysz. Ćwicz zatem często, systematycznie i w małych dawkach czasowych.

Sposób rozwiązywania zadań – wskazówki
Wskazówki ogólne

 • Rozwiązuj poniższe zadania, słuchając nagrań.
 • Przed słuchaniem nie zaglądaj do transkrypcji tekstu, zrób to natomiast po rozwiązaniu zadania. Sprawdź w słowniku nieznane wyrazy i zanotuj je w zeszycie słówek, w odpowiednim obszarze tematycznym.
 • Pamiętaj, że na egzaminie nagranie zawiera – oprócz tekstu – instrukcje i polecenie do zadania. Zanim wysłuchasz tekstu, będziesz miał czas na zapoznanie się z treścią zadania.
 • Przeczytaj dokładnie polecenie w arkuszu.
 • Nagrania wysłuchasz dwukrotnie.
 • Będziesz musiał jednocześnie czytać ze zrozumieniem treść zadania i słuchać.
 • Nie denerwuj się, jeśli nie rozumiesz pojedynczych słów – spróbuj domyśleć się ich znaczenia z kontekstu. Wsłuchaj się w inne słowa wokół tego nieznanego, ponieważ mogą być one podpowiedzią.
 • Pamiętaj, że w zadaniach z reguły nie wykorzystuje się słów identycznych z tymi, które usłyszysz.
 • Po pierwszym słuchaniu zaznacz odpowiedzi, których jesteś absolutnie pewien. W trakcie drugiego słuchania skup się na tych fragmentach tekstu, które pozwolą Ci na rozwiązanie zadania w całości.
 • Wszystkie zadania w tej części egzaminu są zamknięte, tzn. nie wymagają od Ciebie samodzielnego formułowania odpowiedzi, a jedynie zaznaczenia tych prawidłowych.
 • Pytania/zdania mogą dotyczyć głównej myśli tekstu, jego szczegółów, intencji rozmówców, rozróżnienia formalnego i nieformalnego stylu tekstu lub określenia kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, osób, warunków).

Wskazówki dotyczące poszczególnych typów zadań
1.    Zadanie typu prawda/fałsz

 • Przeczytaj uważnie stwierdzenia podane w zadaniu.
 • Nie określaj, które są prawdziwe, a które fałszywe przed wysłuchaniem tekstu.
 • Korzystaj tylko z informacji zawartych w nagraniu, a nie z własnej wiedzy.
 • Każde stwierdzenie może być tylko albo prawdziwe, albo fałszywe.
 • Kolejność podanych stwierdzeń jest zgodna z chronologią nagranego tekstu.

2.    Zadanie na dobieranie

 • Najczęściej spotykanym zadaniem tego typu jest dopasowywanie informacji do osoby ją wypowiadającej.
 • Słuchając każdego rozmówcy, patrz na wszystkie możliwe informacje.
 • Podkreślenie kluczowych słów przed wysłuchaniem nagrania może pomóc Ci w rozwiązaniu zadania.

3.    Zadanie wielokrotnego wyboru

 • Przeczytaj uważnie pytania/zdania i wszystkie podane odpowiedzi A, B, C, (D).
 • Kolejność pytań/zdań jest zgodna z chronologią tekstu.
 • Pamiętaj, że istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź, choć wszystkie mogą być do siebie zbliżone.
 • Bądź ostrożny przy tzw. oczywistych odpowiedziach. Rozwiązuj zadanie na podstawie usłyszanych informacji, a nie swojej wiedzy.
 • Jeśli już wybierzesz właściwą odpowiedź, sprawdź, czy pozostałe są na pewno nieprawidłowe.

Niezbędnik maturzysty – geografia

Kolejna porcja zadań. Tym razem zadania z działu Ochrona środowiska w Polsce.

Zadania.

Odpowiedzi.

Niezbędnik maturzysty – język angielski

Kolejne zadania maturalne z działu Rozumienie pisanego tekstu. Poćwicz razem z nami. Zadania z książki Język angielski. Matura 2012. Poziom podstawowy (Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska, Joanna Kowalska).

Zadania.

Odpowiedzi.

Niezbędnik maturzysty – geografia

Pierwsza porcja zadań ćwiczeniowych z geografii. Dzisiaj cztery zadania z działu Hydrologia. Zadania z arkuszy maturalnych z lat poprzednich. Wszystkie zamieszczone w książce Geografia. Matura 2012. Zbiór zadań maturalnych. Spróbuj rozwiązać zadania, a potem sprawdź swoje odpowiedzi.

Przykładowe zadania – dział Hydrologia.

Odpowiedzi do zadań.

Niezbednik maturzysty – matematyka

Odpowiedzi i szkice rozwiązań do zestawu zadań ćwiczeniowych.

Odpowiedzi.

Klucz punktowania różnych sposobów rozwiązania podanego zadania z geometrii analitycznej.

Klucz punktowania.

 

Niezbędnik maturzysty – język angielski

Odpowiedzi do zamieszczonych zadań.

Odpowiedzi.

Niezbędnik maturzysty – język angielski

Dzisiaj dwa zadania na Rozumienie pisanego tekstu i rady Jak przygotować się do tej części egzaminu.

 • Czytaj systematycznie różnorodne teksty obcojęzyczne, np. artykuły prasowe, teksty literackie, foldery, broszury, informacje.
 • Czytając, rób notatki. Wpisuj do zeszytu sówek wyrazy i zwroty, których nie znasz. Stosuj przy tym zasadę eliminacji – ignoruj słowa rzadko używane w języku, jak np. ply – fałda.
 • Zwróć uwagę na wyrazy synonimiczne, których używa autor tekstu, aby uniknąć powtórzeń. Zanotowane zwroty przydadzą Ci się także w czasie przygotowań do części egzaminu sprawdzającej umiejętność pisania.
 • Staraj się zrozumieć znaczenie wyrazu z kontekstu – nie musisz znać wszystkich słówek, aby zrozumieć całość. W każdym tekście można znaleźć słowa klucze, dzięki którym już przy pierwszym pobieżnym czytaniu nietrudno jest wyciągnąć wnioski na temat problematyki tekstu. Z pewnością znajdziesz też inne słowa, takie jak internacjonalizmy, liczby, daty, nazwy własne, które ułatwiają zrozumienie treści.
 • Również znajomość zasad gramatycznych pomoże Ci w trakcie czytania. Każdy język rządzi się swoimi prawami, które dotyczą fleksji, koniugacji, tworzenia zdań, słowotwórstwa itd. Jeżeli będziesz czuł się pewnie w tej dziedzinie, czytanie nawet trudniejszych językowo tekstów nie powinno sprawiać Ci dużej trudności.
 • Pierwszy raz przeczytaj tekst pobieżnie, nie koncentrując się na znaczeniu poszczególnych wyrazów, i staraj się uchwycić jego główną myśl.
 • Następnie czytaj kolejne akapity i określaj ich główne myśli lub nadawaj im tytuły. Wypisuj istotne informacje w punktach. Dobrym ćwiczeniem jest także układanie pytań do tekstu i udzielanie na nie odpowiedzi.

Przykładowe zadania.

Niezbędnik maturzysty – matematyka

  

Na początek zadanie z matury próbnej z listopada 2010 roku z działu geometria analityczna.

Zadanie 33. (4 punkty)
Punkty A = (1 ,5 ), B = (14 ,31 ) , C = (4 ,31 ) są wierzchołkami trójkata. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta przeprowadzona z wierzchołka C przecina prostą AB w punkcie D. Oblicz długość odcinka BD.

Siegając do Informatora Maturalnego znajdziemy wymagania egzaminacyjne na poziomie podstawowym z geometrii analitycznej:

 • wykorzystuje pojęcie układu współrzędnych na płaszczyźnie
 • podaje równanie prostej w postaci Ax + By + C = 0 lub y = ax + b, mając dane dwa jej punkty lub jeden punkt i współczynnik a w równaniu kierunkowym
 • bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych
 • interpretuje geometrycznie układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi
 • oblicza odległości punktów na płaszczyźnie kartezjańskiej
 • wyznacza współrzędne środka odcinka
 • posługuje się równaniem okręgu (x – a)^2 + (y + b)^2 = r^2

Stworzymy jeszcze zestaw niezbednych wiadomości do rozwiązania tego zadania. Uczeń:

 • rysuje prostą przedstawioną w postaci ogólnej i kierunkowe
 • rozpoznaje równanie ogólne opisujące funkcję i równanie, które nie przedstawia funkcji
 • interpretuje współczynnik kierunkowy prostej
 • potrafi napisać równanie prostej przechodzącej przez dwa różne punkty
 • potrafi napisać równanie prostej o danym współczynniku kierunkowym przechodzącej przez dany punkt,
 • bada wzajemne położenie prostych
 • wyznacza równania prostej równoległej i prostopadłej do danej prostej
 • wyznacza rozwiązanie nierówności liniowej z dwiema niewiadomymi i układów takich nierówności
 • wyznacza odległość dwóch punktów oraz odległość punktu od prostej.
Jeżeli ten zakres wiadomości mamy opanowany możemy zabrać się do ćwiczeń. Na początku będą to proste zadania ze zbiorów zadań, a następnie maturalne zadania otwarte i zamknięte. Przykładowe zadania.

Niezbędnik Maturzysty – startujemy!

matura 2012

Rozpoczynamy zamieszczanie serii ćwiczeń i wskazówek z wybranych przedmiotów maturalnych (najbradziej popularnych) – matematyka, geografia, język angielski. Mamy nadzieję, że zadania będą pomocne w przygotowaniu do matury.